Ramzes Płace

Płace Program przeznaczony do rachuby płac oraz zarządzania danymi kadrowymi pracowników. Służy do naliczania wynagrodzeń, obowiązkowych rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS oraz tworzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy.
 • funkcje kadrowe:
  • wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej, przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy
  • rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia, zapamiętanie pełnej historii zmian danych
  • ewidencja nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności oraz szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych
  • archiwum pracowników
 • funkcje płacowe:
  • obliczanie i dokonywanie wypłat dla pracowników
  • definiowanie i dowolne określanie składników płacowych
  • sporządzanie list płac miesięcznie i godzinowo płatnych, sporządzanie dodatkowych list np. automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop; możliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu
  • wystawianie rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych
  • wypłacanie i rozliczanie zaliczek
  • obsługa umów zlecenia i o dzieło oraz przypisanych im rachunków
  • rozliczanie pracy na akord
  • rejestracja wynagrodzeń za udział w posiedzeniach zarządu spółki oraz radach nadzorczych
  • rozliczanie nieobecności na listach płac, uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS
  • ewidencja zasiłków wypłacanych przez ZUS
 • wydruki:
  • drukowanie dokumentów związanych z kadrami i płacami – świadectw, umów, kart, zaświadczeń o zarobkach, deklaracji podatkowych, poleceń przelewu itp.
  • zestawienia definiowane przez użytkownika
  • drukowanie miesięcznych podsumowań list płac, karty wynagrodzeń, kartotek pracowników oraz kart zasiłkowych
 • inne możliwości:
  • prowadzenie kartotek województw, gmin, banków, urzędów skarbowych itp.
  • ograniczanie podstawy składek emerytalno – rentowych
  • system archiwizacji danych
  • wprowadzanie danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku
  • osobne rozliczanie właścicieli oraz wspólników i współpracowników
  • eksport danych arkusza Microsoft Excel
 • Tagi: Program do Płac, Program Płace, Ramzes Płace, Płace oprogramowanie, Oprogramowanie Ramzes, program do kadr

  TOP